top of page

Πολιτική διαχείρισης βιογραφικών

Η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με την επωνυμία «ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» δεσμεύεται να προστατεύει τα Προσωπικά Δεδομένα που της γνωστοποιούνται, από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται [π.χ. μέσω έντυπου ή ηλεκτρονικού Βιογραφικού Σημειώματος, μέσω τρίτων συνεργαζόμενων εταιριών εύρεσης προσωπικού κ.λπ.], σύμφωνα πάντα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό υπ’ αριθμόν 679/2016 για την Προστασία των Δεδομένων.
Η μονάδα διασφαλίζει τη νόμιμη και ενδεδειγμένη διαδικασία προστασίας και εμπιστευτικότητας των Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει, μεταξύ άλλων και, για να αποτρέπεται κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα αυτά, καθώς και στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία ή την αρχειοθέτησή τους. 


ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η διάθεση των προσωπικών δεδομένων σας στο πλαίσιο της υποβολής βιογραφικού για ανεύρεση θέσης εργασίας στη μονάδα λαμβάνει χώρα αυτονοήτως οικειοθελώς καθώς άλλως δεν θα ήταν δυνατή η αξιολόγηση της πιθανότητας πρόσληψης σας.
Η μονάδα, εγγυάται ότι δεν θα γίνει χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική, χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και όπου απαιτείται, έγκρισής σας. Η μονάδα δεν μοιράζεται προσωπικά δεδομένα με τρίτους που δεν είναι συνδεδεμένοι μαζί της.

 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Η μονάδα δεσμεύεται να διατηρήσει το βιογραφικό σας σημείωμα σε ασφαλή χώρο με ελεγχόμενη πρόσβαση έως 12 μήνες από την υποβολή του. Μπορείτε να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων σε συντομότερο χρονικό διάστημα, την οποία και θα εφαρμόσει η μονάδα.

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η μονάδα λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να διασφαλίσει ότι όλες οι πληροφορίες Προσωπικών Δεδομένων που μεταδίδονται, λαμβάνουν αποδεκτό επίπεδο προστασίας και περιορίζονται στους απολύτως αναγκαίους παραλήπτες.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η μονάδα εφαρμόζει εύλογες πολιτικές και διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή.
Επιπλέον, προσπαθεί να διασφαλίζει ότι η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται σε όσους υπάρχει ανάγκη να λάβουν γνώση αυτών. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ανά πάσα στιγμή, εφόσον το επιθυμείτε, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων και το δικαίωμα περιορισμού και εναντίωσης προς την επεξεργασία τους. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασία. Για την άσκηση όλων των παραπάνω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να καταθέσετε σχετικό αίτημα στον Διευθυντή της μονάδας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@agios-georgios.gr

Στην περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, η μονάδα θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός εντός ενός μηνός από τη λήψη του ενημερώνοντάς σας εγγράφως για την ικανοποίηση του αιτήματός σας ή για τους λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων από αυτά, καθώς επίσης και για τους λόγους τυχόν καθυστέρησής μας πέραν του ως άνω χρονικού διαστήματος του ενός μηνός και πάντως όχι σε διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών. Επίσης, η μονάδα θα σας ενημερώσει για τα περαιτέρω δικαιώματά σας σε περίπτωση μη προσήκουσας ανταπόκρισής του. Η πληροφόρηση αυτή κατ’ αρχήν παρέχεται δωρεάν από τη μονάδα υπό την επιφύλαξη το αίτημα για γνωστοποίηση και ενημέρωσή να μην ασκείται κατ’ επανάληψη, καθ’ υπερβολή ή/και να είναι προδήλως αδικαιολόγητο.
 

Για όσα εκ των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η μονάδα απαιτείται η συγκατάθεσή σας, διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε, ενημερώνοντας σχετικά είτε με επιστολή στην έδρα της μονάδας, οδός …15ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Καβάλας (παλαιά εθνική οδός), Διασταύρωση Λαγυνών – Καβαλλαρίου στο Καβαλλάρι Θεσσαλονίκης Τ.Κ. ΤΚ 57200 , τηλ. 2394052713, είτε με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@agios-georgios.gr, αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και τον λόγο επικοινωνίας μαζί μας. Ρητά αναφέρεται ότι τυχόν ανάκληση δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

Εφόσον θεωρείτε ότι η μονάδα με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζει την κείμενη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο/καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: http://www.dpa.gr, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, email: contact@dpa.gr. Στην περίπτωση αυτή, θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα προηγούμενη επικοινωνία σας με τον Διευθυντή της μονάδας είτε με επιστολή στην έδρα της μονάδας οδός 15ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Καβάλας (παλαιά εθνική οδός), Διασταύρωση Λαγυνών – Καβαλλαρίου στο Καβαλλάρι Θεσσαλονίκης Τ.Κ. ΤΚ 57200 , τηλ. 2394052713, είτε με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@agios-georgios.gr, αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και τον λόγο επικοινωνίας.

 

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και σας διαβεβαιώνουμε για την άμεση ανταπόκρισή μας σε κάθε αίτημα, απορία ή παράπονό σας.


 

bottom of page